Program pracy szkoły

autor informacji: Urszula Makowska, data wytworzenia: 2015-06-19 10:17:23

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2015-06-19 10:17:23

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2016-09-21 19:43:42

                                                   

KONCEPCJA PRACY

Technikum Nr 1

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1

im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie

na lata szkolne 2016-2019

 

 

WSTĘP

?Każdy z nas otrzymał do przebycia własną drogę ??

(Jerzy Ciesielski)

 

Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

 kadra

 

PODSTAWA  PRAWNA

 1. 1.     Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 2. 2.     Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 3. 4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 poz. 1270).
 4. 5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

 

PODSTAWA  MERYTORYCZNA

 1. 1.      Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie.
 2. 2.      Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie.
 3. 3.      Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie.

 

JERZY CIESIELSKI ? PATRON TECHNIKUM NR 1 I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 W MŁAWIE

Hymn Szkoły

1.  Otrzymałeś do przebycia,

Drogę własną, powołanie.

Wiernie szedłeś nią przez życie,

Zrozumiałeś jej przesłanie.

Sens istnienia w niej dostrzegłeś,

Chwałę Stwórcy, swą zasługę.

Pokazałeś nam tę drogę,

Tak oddałeś nam przysługę.

Ref. Wierność Łasce na dzień każdy

Było Twoim drogowskazem

Jak miłować Boga, ludzi

W każdym miejscu, w każdym czasie

Dla nas stałeś się przykładem

W pracy, szkole i rodzinie.

Zdradź nam swoją tajemnicę

Być szczęśliwym, gdy czas płynie

2.  Jako mąż i czuły Ojciec

Byłeś bliski żonie, dzieciom

W pracy zawsze niestrudzony

A w nauce innowator.

Sport był zawsze Twoją pasją

Ewangelia zaś natchnieniem

Orientacją z góry daną

Życia twego dopełnieniem.

Ref. Wierność Łasce na dzień każdy

            Autor: o. Dariusz Burdalski misjonarz ? franciszkanin

 

?Jerzy Ciesielski ? oczami młodzieży?

MISJA

Naszym zadaniem jest:

 • wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania;
 • zapewnienie bezpiecznego pobytu ucznia w szkole;
 • stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego;
 • doskonalenie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami;
 • tworzenie właściwego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym oraz promowanie naszych działań poprzez media i reklamę.

 

WIZJA

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

Stawiamy na innowacyjność i kreatywność, a także na podmiotowe traktowanie ucznia oraz jego wszechstronny rozwój.

Chcemy:

 • aby nasi uczniowie mieli świadomość, iż są członkami rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej i narodowej;
 • aby nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie;
 • aby rodzice pełnili wspierającą i współtworzącą rolę w naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych oraz darzyli nas zaufaniem;
 • aby szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym ze względu na poziom i jakość kształcenia. 

We wszystkich działaniach celem nadrzędnym szkoły jest wychowanie ucznia wszechstronnie wykształconego, dla którego wzorem jest postać wybitnego naukowca, ojca rodziny, chrześcijanina XX wieku Jerzego Ciesielskiego ? patrona szkoły.

 

 

PRIORYTETY SZKOŁY

 • kształcenie i nabywanie umiejętności zawodowych przez uczniów, dających im możliwość w przyszłości podjęcia pracy;
 • poprawa warunków funkcjonowania szkoły poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej i jej wzbogacanie w kontekście nowej podstawy programowej;
 • podniesienie efektywności kształcenia;
 • doskonalenie kadry zawodowej;
 • działanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa;
 • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej;
 • wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym;
 • dbałość o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent:

 • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości;
 • potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności;
 • wykazuje się samodzielnością;
 • stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł;
 • umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;
 • umie rozwiązywać problemy;
 • cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki;
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować;
 • umie dokonać samooceny;
 • potrafi współdziałać w zespole;
 • potrafi zaprezentować swój punkt widzenia i respektuje poglądy innych;
 • cechuje go uczciwość i prawdomówność;
 • zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;
 • jest wrażliwy na potrzeby innych;
 • selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu;
 • posiada wiedzę o patronie szkoły - Jerzym Ciesielskim;
 • zna historię swojej szkoły oraz docenia i szanuje dorobek jej pedagogów i absolwentów;
 • kontynuuje naukę na wyższej uczelni.

 

KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY

 

OBSZAR I: ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 1. 1.      Zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa w budynku szkoły.
 2. 2.      Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 3. 3.      Zakup nowych programów komputerowych do pracowni informatycznych.
 4. 4.      Przeznaczanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie otwieranych nowych kierunków.
 5. 5.      Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 6. 6.      Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 7. 7.      Zapewnienie uczniom szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

OBSZAR II: WYCHOWANIE I OPIEKA

 1. 1.      Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
 2. 2.      Opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 3. 3.      Wzmacnianie szacunku do drugiego człowieka i poszanowanie godności osobistej.
 4. 4.      Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 5. 5.      Wdrażanie działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.
 6. 6.      Organizacja zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych, zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno ? zawodowego oraz z socjoterapeutą.
 7. 7.      Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (Straż Miejska, MOPS, Poradnia Pedagogiczno ? Psychologiczna, Policja, Sąd i inne).

 

OBSZAR III: KSZTAŁCENIE

 1. 1.      Wdrażanie podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.
 2. 2.      Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
 3. 3.      Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej.
 4. 4.      Stosowanie różnorodnych sposobów i metod wspierania i motywowania uczniów dostosowanych do ich potrzeb.
 5. 5.      Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i uczenia się.
 6. 6.      Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
 7. 7.      Monitorowanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wdrażanie wniosków z monitorowania. Podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 8. 8.      Stwarzanie sytuacji, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych działań aktywności.
 9. 9.      Stosowanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów.
 10. 10.   Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
 11. 11.   Umożliwienie uczniom i absolwentom zdobywania wiedzy i doświadczenia w ramach współpracy z instytucjami zagranicznymi, w tym odbywanie praktyk i staży w przedsiębiorstwach i ośrodkach szkolenia w krajach UE.
 12. 12.   Rozwój kompetencji językowych, praca w warunkach rzeczywistych umożliwi uczniowi możliwość nabycia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego zawodowego.
 13. 13.   Poszerzenie doświadczeń nauczycieli o współpracę międzynarodową, dzięki której będą czerpać wiedzę z dobrych praktyk partnera zagranicznego i stosować nowe metody nauczania czy też walidacji w pracy w Polsce.

 

OBSZAR IV: EKOLOGIA I ZDROWIE

 1. 1.      Kształtowanie świadomej postawy w stosunku do środowiska przyrodniczego.
 2. 2.      Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych.
 3. 3.      Uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 4. 4.      Organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej.
 5. 5.      Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia i uzależnień.
 6. 6.      Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różne formy (zajęcia sportowe, zdrowe odżywianie, ...).

 

OBSZAR V: PROMOCJA

Głównym celem promocji szkoły jest budowanie wizerunku szkoły, kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku oraz wypracowanie metod współpracy i komunikowania się z otoczeniem.

W szkole działa Komisja Rekrutacyjno - Promocyjna, której członkowie:

 • nawiązują współpracę z redakcjami gazet, radia i lokalnej telewizji;
 • zapraszają przedstawicieli mediów na uroczystości, imprezy szkolne oraz konkursy;
 • rejestrują wydarzenia z życia szkoły na stronie internetowej i w kronice szkolnej;
 • organizują spotkania z osobami ciekawymi i arcyciekawymi.

W ramach promocji szkoły przygotowywana jest przez nauczycieli oferta konkursów międzyszkolnych dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (opracowanie regulaminów oraz zapraszanie uczniów do wzięcia w nich udziału).

 

OBSZAR VI: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. 1.      Włączanie rodziców do działań podejmowanych przez szkołę.
 2. 2.      Współtworzenie i akceptowanie przez rodziców dokumentów szkolnych.
 3. 3.      Uwzględnianie i realizacja inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.
 4. 4.      Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie pedagogizacji.
 5. 5.      Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych.
 6. 6.      Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły w formie podziękowań pisemnych.

 

OBSZAR VII: DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 1. 1.      Organizowanie akcji charytatywnych (np. zbiórka pieniędzy ?Góra grosza?, ?Szlachetna Paczka?, ?).  
 2. 2.      Pomoc uczniom będącym w potrzebie.
 3. 3.      Wolontariat szkolny.
 4. 4.      Stała współpraca z Domem Dziecka w Kowalewie.
 5. 5.      Honorowe krwiodawstwo.

 

OBSZAR VIII: BAZA

W ramach rozwoju szkoły planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie:

 • stanu obiektu szkolnego;
 • doposażania sal dydaktycznych, pracowni kształcenia zawodowego oraz stanowisk pod poszczególne kwalifikacje;
 • remontów sal;
 • podniesienia estetyki szkoły.

 

OBSZAR IX: ZASOBY LUDZKIE

 1. 1.      Współpraca nauczycieli w zespołach.
 2. 2.      Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.
 3. 3.      Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli.
 4. 4.      Różne formy doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty metodyczne).
 5. 5.      Doskonalenie komunikacji interpersonalnej.
 6. 6.      Lekcje otwarte.

 

OBSZAR X: NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

 1. 1.      Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym celem wzajemnego rozwoju.
 2. 2.      Efektywna współpraca z rodzicami.
 3. 3.      Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacyjnych.

 

OBSZAR XI: WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

 1. 1.      Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży.
 2. 2.      Zachęcanie młodzieży do udziału w olimpiadach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 3. 3.      Organizacja stałej galerii sztuki.

 

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza koncepcja pracy szkoły ma charakter otwarty, podlega ewaluacji oraz zmianom w razie potrzeb. Koncepcja pracy będzie aktualizowana, żeby odpowiadać na potrzeby uczniów i kandydatów do szkoły.

 

Załączniki do koncepcji pracy szkoły stanowią:

 1. 1.      Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie.
 2. 2.      Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie.
 3. 3.      Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie.
 4. 4.      Plany pracy zespołów i komisji przedmiotowych.
 5. 5.      Plan nadzoru pedagogicznego.

 

Koncepcja pracy szkoły została zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 22.06.2016 r.

 

Koncepcję pracy szkoły opracowali:

Dyrektor szkoły ? Urszula Makowska

Wicedyrektor szkoły ? Wioletta Rybka

Pedagog ? Alicja Stando

Bożena Wyszczelska ? kierownik gospodarczy

Anna Tupacz

Krystyna Fijałkowska

Marlena Krystkiewicz

Iwona Bielska

Agnieszka Korytowska

Ewa Wiącek

 

Rodzice: Ewa Sarbiewska

                Agnieszka Nyklewicz

                Anna Wydurska

 

Uczniowie: Maciej Nyklewicz

                    Dominika Podsiadłowska

                    Paweł Pawlicki

                    Kacper Skierkowski

                    Cezary Socha

                    Cezary Wydurski

                   Dominika Sarbiewska